Tjenester - Primo Services AS

Tjenester

Regnskap 1

Regnskap

Hovedvirksomheten til Primo Services AS er utførelse av regnskapstjenester for store og små bedrifter. Vi er opptatt av fleksibilitet og strekker oss langt for å møte nettopp dine behov. Vi er en profesjonell samarbeidspartner og du som kunde skal være trygg på at lovkrav og god regnskapsskikk er ivaretatt.

Vi ønsker å tilby våre kunder forutsigbarhet med tanke på kostnader. Vi tilbyr derfor en avtalt fastpris på regnskapstjenestene for de kunder som ønsker dette.

Vi setter vår ære i å jobbe etter følgende begreper:

 • Tillit mellom Primo Services, våre ansatte og våre kunder.
 • Effektivitet – vi ønsker at våre kunder opplever en effektiv og rasjonell arbeidsmetodikk. Dette gjelder både ved innlevering av regnskapsdokumenter og gjennomføring av perioderegnskap.
 • Taushetsplikt – vi forholder oss profesjonelt til denne, både vårt firma og våre ansatte etterlever dette slik at våre kunder skal være trygge på at informasjonen man formidler ikke kommer videre.
Foruten ordinære regnskapstjenester tilbyr vi også bistand innen følgende områder
 • Bedriftsrådgiving – vi kan være en samtalepartner og støttespiller for selskapets ledelse i forbindelse med styremøter, effektiviseringsprosesser, omorganiseringer osv.
 • Omstrukturering av selskaper.
 • Intern kontroll – vi kan gå inn og gjøre en vurdering av rutiner knyttet til administrative og regnskapsmessige oppgaver.
 • Veiledning – om ikke outsourcing av regnskapstjenster er det rette for din bedrift, kan vi bistå i forbindelse med tilrettelegging av rutiner og opplæring av personell.
 • Controller – din bedrift kan leie inn erfaren regnskapskonsulent med autorisasjon til å utføre controller oppdrag.
 • Styrearbeid – ivaretar din bedrift alle lovkrav i forbindelse med dette? Vi kan bistå med å utarbeide gode rutiner og gjøre forberedelser til styremøte.
Til alt arbeid som krever juridisk bistand benytter vi oss av våre kontakter som har dette som sitt fagområde. Innhenting av øvrig ekstern bistand avklares alltid med våre kunder i forkant.
Lonn 1

Lønn

Vi tilbyr å utføre alle tjenester knyttet til lønnskjøring for våre kunder. Vi tilpasser arbeidet til din bedrifts virksomhet og vi legger stor vekt på å etablere effektive rutiner. Målsettingen er minst mulig arbeid for våre kunder, parallelt med at lønnskjøring skal være riktig og til riktig tid.

I tillegg til lønnskjøring kan vi også tilby tjenester som:

 • Inn/utmelding av arbeidstakerregister.
 • Sykefraværsstatistikk.
Fakturering 1

Fakturering

En utgående faktura er et salgsdokument. Loven stiller strenge krav til hvordan et slikt dokument skal se ut. Et salgsdokument skal minst inneholde:

 • Dato for utstedelse.
 • Nummer som tildeles maskinelt eller er forhåndstrykt.
 • Selgers navn og organisasjonsnummer etterfulgt av bokstavene MVA dersom den næringsdrivende er registrert i mva-registeret.
 • Kjøpers navn, adresse eller organisasjonsnummer (her er det en del unntak når det gjelder kontantsalg).
 • En klar beskrivelse av varen eller tjenesten.
 • Kvantum eller omfang av det som er levert eller ytet.
 • Vederlaget for varen eller tjenesten, samt betalingsforfall.
 • Tidspunkt og sted for levering.
 • Eventuell merverdiavgift og andre avgifter.
Avgiftspliktig og avgiftsfritt salg, samt salg som faller utenfor merverdiavgiftslovens område, skal framgå hver for seg og summeres særskilt. Det samme gjelder når salget avgiftsberegnes etter forskjellige satser.

Dersom du overlater oppgaven til Primo Services AS kan du være sikker på at ovenforstående blir ivaretatt. Dersom dere ønsker å fakturere selv kan vi være behjelpelige med å sette opp dette og legge til rette for import inn i vårt regnskapssystem.

Budsjett 1

Budsjett

Krav om budsjettering er nedfelt i Aksjelovens § 6 – 122. ledd. Her fremgår det at styret i nødvendig utstrekning skal fastsette planer og budsjetter for selskapets virksomhet.
For å gi din bedrift gode vilkår er det viktig at du har et styringsverktøy og et system for å måle effekten av tiltakene som blir satt. De fleste bransjer er utsatt for hard konkurranse og det skjer raskt endringer. Det er derfor viktig å tenke fremover og lage et gjennomarbeidet budsjett. Uten budsjett famler bedriften i blinde, man vet ikke hvor man skal og heller ikke hvor langt man er kommet.
Sammen med kunden kan vi bistå med utarbeidelse og oppfølging av budsjett. På denne måten sikrer vi at din bedrifts ledelse oppdager endringer og konsekvenser av disse på et tidligst mulig tidspunkt, og kan gjøre nødvendige tiltak på bakgrunn av dette.
Regnskapsanalyse 1

Regnskapsanalyse

God regnskapsanalyse er viktig for å få oversikt over den økonomiske situasjonen og ta riktige grep til riktig tid. Regnskapsanalyse/rapportering og dialog med våre kunder er svært viktig for Primo Services AS. Uten en god regnskapsanalyse og veiledning rundt den økonomiske situasjonen er man ikke i stand til å gjøre riktige grep til riktig tid.
Vi utarbeider gjerne i samarbeid med deg en regnskapsrapport for din bedrift. På denne måten får du enkelt tilgang til det som er viktig for deg.
Pga. vår størrelse vil du ikke risikere å treffe mange forskjellige saksbehandlere hos oss. Din konsulent gjennomfører regnskapet fra A til Å og får derved inngående kjennskap til din bedrift og gjør oss derfor i stand til å gi mer kvalifiserte råd.
Primo Services AS ønsker å være en samtalepartner for daglig leder og øvrige nøkkelpersoner rundt regnskap og andre administrative punkter.
Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat om hva vi kan hjelpe deg med.
Arsoppgjor 1

Årsoppgjør

Årsoppgjøret er for Primo Services AS avslutningen på et års arbeid for våre kunder. Det foretaes fullstendige avstemming av alle poster i regnskapet og man får derved en fin anledning til å måle selskapets økonomiske og finansielle situasjon.
Primo Services AS kan hjelpe deg med:
 • Næringsoppgave med vedlegg.
 • Selvangivelse.
 • Resultat og Balanse.
 • Årsoppgjørsdisposisjoner og Aksjeutbytte.
 • Styrets årsberetning.
 • Skatteberegning.
 • Vi ivaretar selvfølgelig også lovens formelle krav til årsoppgjøret.
Etablering av firma 1

Etablering Av Firma

Skal du etablere firma er det mye som må planlegges og tenkes gjennom. I denne prosessen kan Primo Services AS hjelpe deg.
Vi kan blant annet hjelpe deg med:
 • Forretningsplan.
 • Stiftelsesdokumenter.
 • Budsjett.
 • Selskapsform.
 • Firmaregistrering.
 • Møter med bank.
 • Rutiner for styrearbeid og generalforsamling.
I tillegg til dette kan vi selvfølgelig også bistå ved aksjekapitalforhøyelser, endre styresammensetning og eventuelle andre endringer i selskapet.
Radgivning 1

Rådgivning

Vi ønsker å bidra til at våre kunder opplever en positiv utvikling av bedriften. Derfor er vi opptatt av å være en tilgjengelig og god rådgiver for våre kunder. Erfaringsmessig er de fleste ledere svært opptatt i den daglige driften, og har knapt med tid til å se på egen forretningsdrift.
Vi baserer vår rådgivning hovedsakelig på en analyse av regnskap og nøkkeltall, samt hvordan utviklingen har vært de siste årene. Dette sammen med vurdering fra deg som kunde vil gi et godt grunnlag for en positiv utvikling for god og lønnsom drift.
Eksempler på hva vi kan bistå med:
 • Regnskapsanalyser.
 • Budsjettering.
 • Tilrettelegging av regnskapsrutiner tilpasset bedriftens behov.
 • Stiftelse av selskap.
 • Bistand ved generasjonsskifte.
 • Oppfølging ag avviksanalyser.
 • Nøkkeltallsanalyser.
 • Utarbeide kontrollrutiner.
 • Utarbeide rapporteringsrutiner.

Primo Services AS

Kontaktinformasjon

Copyright © 2023 Primo Services AS | Utviklet av SeoWeb AS

Skroll til toppen